Foto: Unizg.hrFoto: Unizg.hrVlatko Previšić je pohranjen u arhivu loših sjećanja i noćnih mora, ali protupropisne igre s produženjima ugovora o radu se nastavljaju. Najrecentniji primjer je slučaj produženja ugovora prorektora Ante Čovića, koji je prema riječima tadašnjeg dekana Borasa "prvi profesor Sveučilišta u Zagrebu kojem je to usprkos gotovo 'nemogućoj' proceduri uspjelo". Ostaje nejasno prema kojoj proceduri i koje tijelo je donijelo odluku o dodatnim godinama produljenja, a bez da takvu odluku potvrdi Fakultetsko vijeće.

Bivši dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić konačno je pospremljen u mirovinu iako je dan ranije tvrdio da nema nikakvog zakonskog i moralnog razloga da se to napravi jer mišljenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta koje se temelji između ostalog i na odlukama Ustavnog suda za njega predstavlja samo mišljenje s kojim se on, naravno, ne slaže.Kada se vidi sastav nove ekipe očigledno je kako će svi štititi interese onih 1,5 posto studenata koji su se u anketi izjasnili za sklapanje ugovora s KBF-om

No dobro, Previšić je pohranjen u arhivu loših sjećanja i noćnih mora, ali se zato Senat na prijedlog rektora Damira Borasa pobrinuo da za vršitelja dužnosti dekana postavi osobu koja će osigurati kontinuitet nezakonitog i protustatutarnog poslovanja Filozofskog fakulteta. Za v.d. dekana postavljen je Previšićev prodekan Željko Holjevac poznatiji kao potpisnik nelegalnog aneksa ugovora kojim je Previšić sam sebi produljio ugovor o radu za još godinu dana iako na to nije imao nikakvo zakonsko pravo. Nakon što je taj ugovor proglašen ništavnim i nezakonitim rektor Boras je odmah shvatio da ima savršenog kandidata za v.d. dekana kojeg će podvaliti Senatu na izglasavanje, ako ne uspije spasiti svog čuvara tajni sveučilišnog proračuna i biblijskih vrijednosti.

Novo ustoličeni čuvar Borasovih i Previšićevih vrijednosti i tajni odmah je e-mailom obavijestio zaposlenike i studente da nesreća nikada ne dolazi sama, već su navodno u paketu poslanom sa Senata dobili i v.d. prodekane, komada pet. Kada se vidi sastav nove ekipe očigledno je kako će svi štititi interese onih 1,5 posto studenata koji su se u anketi izjasnili za sklapanje ugovora s KBF-om. Ostalih 98,5 posto studenata u upravi neće imati nekoga tko bi zastupao njihove interese, jer kako bi akademik Mislav Ježić, obožavatelj lika i djela Previšića rekao, izražavanje nezadovoljstva radom uprave je jasna politizacija Fakulteta.

Posebno interesantan slučaj produljenja ugovora o radu nakon 65. godine života uočen je kod prorektora za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju prof.dr.sc. Antu Čovića.

Prvo treba zaviriti u zapisnike Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta. Na sjednici Vijeća održanoj 23. siječnja 2014. našla se točka (4.1.) o produljenju ugovora o radu za sadašnjeg prorektora Antu Čovića. Citat iz zapisnika sjednice:

"4.1. Produljenje ugovora o radu za prof. dr. sc. Antu Čovića, na Odsjeku za filozofiju na vrijeme od dvije godine od dana stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu temeljem Odluke Matičnog odbora o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti kumulativno i kriterija nastavne izvrsnosti za pristupnika dr. sc. Antu Čovića.

Ad 4.1. Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno donijelo sljedeću

o d l u k u

Produljuje se ugovor o radu za prof. dr. sc. Antu Čovića, na Odsjeku za filozofiju na vrijeme od dvije godine od dana stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu."

Produljenje na rok od dvije godine bilo je definirano novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je donesen 2013. godine. Već na sjednici Vijeća održanoj 29. svibnja 2014. tadašnji dekan Filozofskog fakulteta Damir Boras pod obavijestima ponosno izvještava o tom produljenju. Citat iz zapisnika sjednice:

"Ad 2. Obavijesti dekana:

Sjednica vijeća DH područja, u srijedu, 21. svibnja 2014.

Na sjednici Vijeća DH područja potvrđeno je produljenje radnog odnosa nakon 65 godina života prof. dr. sc. Anti Ćoviću. Prof. Ćović je prvi profesor Sveučilišta u Zagrebu kojem je to usprkos gotovo "nemogućoj" proceduri uspjelo. Prof. Čoviću upućene su čestitke."Nije sporno da Čović ima mogućnost produljenja ugovora o radu do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina, ali ostaje nejasno prema kojoj proceduri i koje tijelo je donijelo odluku o dodatnim godinama produljenja, a bez da takvu odluku potvrdi Fakultetsko vijeće

Odmah treba primijetiti da u ovom citatu nedostaje informacija o trajanju produljenja, a ni u jednom javno dostupnom zapisniku sa sjednica Fakultetskog vijeća od siječnja 2014. do danas nije bila točka s temom ponovnog produljenja ugovora o radu za Čovića ili za produljenje s vremenskim rokom dužim od dvije godine. Osim toga treba ukazati da je ta potvrda produljenja od strane Vijeća društveno humanističkog područja bila donesena prije odluke Ustavnog suda (18. srpnja 2014.) kojim su poništene neke odredbe zakona iz 2013. Uz to treba napomenuti da je konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održana 27. svibnja 2014. što znači nakon datuma sjednice vijeća DH područja iz dekanove obavijesti (21. svibnja 2014.), a upravo to tijelo je u novom zakonu predviđeno za odobravanje produljenja i donošenja kriterija za takva produljenja, naravno uz prethodno odobrenje ustanova na kojima predloženici rade.

Tu počinje zaplet još jedne priče ugovora o radu na Filozofskom fakultetu. Ante Čović rođen je 23.8.1949. godine. Prema tome, ako mu je doista ugovor o radu produljen prema odluci Vijeća na vrijeme od dvije godine od dana stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu, tada bi s početkom ove akademske godine (2016./17.) morao biti u mirovini zajedno sa svojim dobrim prijateljem Previšićem. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju članak 102. u stavku 7 definira trenutak prestanka ugovora o radu odnosno stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu.

Članak 102. (NN 94/13, vidi NN 101/14)

(7) Zaposleniku na znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom i stručnom radnom mjestu na visokom učilištu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu. 

Prema tome, uvjete za stjecanje mirovine Čović je ostvario završetkom akademske godine 2013./14. u kojoj je napunio 65 godina života, pa se shodno tome produljenje odnosi na akademske godine 2014./15. i 2015./16.

Jedini trag koji bi mogao voditi prema potencijalnom produljenju ugovora o radu za Čovića na više od dvije godine nalazi se u zapisniku sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. rujna 2014., prvom Fakultetskom vijeću održanom nakon odluke Ustavnog suda o ukidanju nekih odredbi Zakona za profesore koji su bili u trajnom zvanju prije donošenja tog zakona. 

"Na Vijeću DH područja prihvaćeni su svi naši prijedlozi produljenja nakon 65 godina. Dekan je naglasio da je jedino Filozofski fakultet to učinio lege artis u svjetlu onoga zakona, odluke Ustavnoga suda koji je poništio neke odredbe te promjene zakona.“, stoji u zapisniku.

S obzirom na to da je to bila prva sjednica Fakultetskog vijeća nakon donošenja odluke Ustavnog suda, postavlja se pitanje kako je već na njoj moglo biti objavljeno da su prihvaćeni svi prijedlozi produljenja ako se neki od njih odnose na Čovića, kada o potencijalnom prijedlogu tog dodatnog produljenja Vijeće uopće nije imalo prilike raspravljati prije toga. Što je tu lege artis kako je napomenuo tadašnji dekan Boras, a već smo vidjeli da neke od odredbi Zakona i odluka Ustavnog suda tumači na svoj specifičan način. Nije sporno da Čović ima mogućnost produljenja ugovora o radu do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina, ali ostaje nejasno prema kojoj proceduri i koje tijelo je donijelo odluku o dodatnim godinama produljenja, a bez da takvu odluku potvrdi Fakultetsko vijeće.

Produljenje prema Zakonu iz 2003. na što upućuje odluka Ustavnog suda za profesore koji su bili u trajnom zvanju prije donošenja novog Novo ustoličeni čuvar Borasovih i Previšićevih vrijednosti i tajni odmah je e-mailom obavijestio zaposlenike i studente da nesreća nikada ne dolazi samazakona ne podrazumijeva automatsko produljenje ugovora o radu za pet godina, već godine produljenja određuje Vijeće prema potrebama same ustanove i uz zadovoljavanje propisanih uvjeta. Osim toga produljenje se može tražiti samo zbog velikih potreba za radom dotičnog profesora u znanstveno nastavnim aktivnostima, pa nije jasno kako onda takva osoba može preuzeti funkciju, u ovom slučaju prorektorsku, koja mu bitno smanjuje mogućnost obavljanja poslova zbog kojih mu je produženje ugovora o radu uopće i odobreno ili bi tek trebalo biti odobreno. Možda će se i to interpretirati samo kao neobvezujuće mišljenje zapisano u zakonu.

Nakon objave prve verzije ovog teksta došli smo do saznanja da je na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća čiji zapisnik nije objavljen na stranicama Fakulteta te nije javno dostupan, donesena odluka o poništenju prethodnog produženja ugovora o radu za Antu Čovića te je donesena nova odluka o produženju ugovora o radu do isteka akademske godine u kojoj će napuniti 70 godina života. Iako zapisnik s te sjednice i dalje nije dostupan ispričavamo se prof. Čoviću zbog manjkavosti iznesenih u tekstu koje su proizašle zbog manjka transparentnosti objavljivanja relevantnih dokumenata na Filozofskom fakultetu.

Sličnu priču imamo i s rektorom Borasom koji ove akademske godine mora od Filozofskog fakulteta tražiti produženje ugovora o radu koje se može donijeti samo na osnovi potreba za njegovim radom na znanstveno nastavnim poslovima, a njihovo izvršavanje je vrlo teško izvedivo uz istovremeno obavljanje funkcije rektora Sveučilišta u Zagrebu.

S obzirom na to da je maštovito tumačenje zakona popularna disciplina u Hrvatskoj, već će se pronaći neka kvaka 22 za rješenje takvih kontradikcija. 

Nakon mišljenja MZOS-a riječ mirovina na rektoratu izgovara se kao kletva. Dabogda ti došlo rješenje za mirovinu prije nego sina proglasiš redovitim profesorom u trajnom zvanju.

Prema svemu što se zadnjih mjeseci događa na Sveučilištu očigledno je došlo vrijeme za provjetravanje zakonskih i pravnih akata koji reguliraju to područje, ali i maštovitih interpretatora postojećih.

<
Vezane vijesti