Foto: Wikimedia CommonsFoto: Wikimedia CommonsAktivisti Zelene Istre zaronili su u uvalu Valovine u Puli i kamerom snimili bogato stanište strogo zaštićene vrste Pinna nobilis (periska), točno na lokaciji zahvata izgradnje konstrukcije mosta i platforme ski-lifta, investitora Warm Up d.o.o. Rijeka. Danas su na temelju tog snimka uputili prijavu Inspekciji zaštite prirode.

Uvala Valovine mještanima je odavno poznata kao stanište te strogo zaštićene vrste i o tome je Zelena Istra obavijestila Istarsku županiju prilikom izdavanja dozvola za zahvat. Istarska županija zanemarila je upozorenje i izdala Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 14. lipnja 2016. , u kojem nema ni spomena periski pa tako ni eventualnih mjera njihove zaštite koje je potrebno poduzeti prilikom izgradnje mosta, platforme i konstrukcije ski-lifta.Radi se o prešućivanju važnog dijela zahvata s mogućim negativnim utjecajem na okoliš. Pošto utjecaj ugostiteljskog objekta na moru nije obrađen, nije poznato kako će se zbrinjavati njegove otpadne vode

Video snimak snimljen je u zoni izgradnje mosta i platforme. Na području izgradnje čelične konstrukcije za dva ski-lifta, koji obuhvaćaju 3 hektara uvale, u drugom dijelu zaljeva stanište periski je mnogo bogatije velikim primjercima te školjke.

Iz Zelene Istre Inspekciju su upozorili da je Izrađivač Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje ski-lifta Pula, siječanj 2016, tvrtka DLS d.o.o. Rijeka, (investitor: Aqua Silentium d.o.o. Viškovo) prešutio postojanje staništa ugrožene periske te stoga nije ni obradio moguće negativne utjecaje tog zahvata na stogo zaštićenu vrstu i njeno stanište

Također, da se u Elaboratu zaštite okoliša zaštite ne spominje ni ugostiteljski objekt na samoj platformi, koji se pojavljuje tek u ugovoru o koncesiji na 20 godina koju je investitoru dodijelio Grad Pula. U Elaboratu se spominje samo sljedeće: "Za potrebe strojarnice na terasi predviđen je montažni, prefabriciran objekt brutto površine 14,4 m2”.

Radi se o prešućivanju važnog dijela zahvata s mogućim negativnim utjecajem na okoliš. Pošto utjecaj ugostiteljskog objekta na moru nije obrađen, nije poznato kako će se zbrinjavati njegove otpadne vode.

Zaključno, ocjena da se radi o "objektu koji se koristi privremeno u turističke (rekreativne) svrhe" ne odgovara istini budući da se radi o trajnom zahvatu na pješčanom morskom dnu u trajanju od 20 godina.

<
Vezane vijesti