Foto: PixabayFoto: PixabayVećina europskih rijeka, jezera i Prema posljednjem izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) o stanju voda u Europi, samo 40 posto rijeka, jezera, prijelaznih i priobalnih voda zadovoljava ekološke standarde propisane Okvirnom direktivom EU o vodama. Ova direktiva, usvojena 2000. godine, uspostavlja okvir za procjenu, upravljanje, zaštitu i unaprijeđenje kvalitete vodnih resursa u Europskoj uniji i ima za cilj zaštitu javnog zdravlja, ekosustava i biološke raznolikosti.

Prema posljednjem izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) o stanju voda u Europi, samo 40 posto rijeka, jezera, prijelaznih i priobalnih voda zadovoljava ekološke standarde propisane Okvirnom direktivom EU o vodama.

Ova direktiva, usvojena 2000. godine, uspostavlja okvir za procjenu, upravljanje, zaštitu i unaprijeđenje kvalitete vodnih resursa u Europskoj uniji i ima za cilj zaštitu javnog zdravlja, ekosustava i biološke raznolikosti. Temeljem ove direktive države članice su bile obvezne osigurati zadovoljavajuće ekološko stanje voda do 2015., međutim većina država je još uvijek daleko od dostizanja tog cilja.

Estuariji su najonečišćenija vodna područja u EU (manje od 29 posto vode je "dobre" ili "visoke" kvalitete), dok je skoro polovica jezera (49,5 posto) u dobrom ekološkom stanju.

Ekološko stanje površinskih vodnih tijela u Europi
Ocjena ekološkog stanja u skladu s Planom upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2015-2018.

edjn2.png

Dok se postotak površinskih vodnih tijela čije je ekološko stanje ocijenjeno kao dobro ili visoko nije bitno promijenio tijekom posljednjih godina (u cjelini 37 posto), postotak onih čije ekološko stanje nije zadovoljavajuće je porastao sa 48,5 posto na 59 posto, što je dijelom posljedica povećanja broja analiziranih vodnih tijela.

Promjene ekološkog stanja površinskih vodnih tijela u Europi
Promjene prema kategoriji vodnih tijela, u postotcima

edj78.png

Estonija, Slovačka i Rumunjska predvode po broju rijeka čije je ekološko stanje ocijenjeno kao "dobro" ili "visoko", dok su Poljska, Luksemburg i Njemačka najlošije plasirane.

Gdje se nalaze najmanje zagađene rijeke u Europi
Poredak zemalja prema postotku rijeka sa visokim ili dobrim ekološkim stanjem

edaaa.png

Kada je riječ o jezerima, najveći broj onih koja su ocijenjena s “dobrim“ ili “visokim“ ekološkim stanjem nalazi se u Austriji, za kojom slijede Švedska i Estonija, dok su Nizozemska, ponovno Poljska i Rumunjska na začelju liste.

Gdje se nalaze najmanje zagađena jezera u Europi
Poredak zemalja prema postotku jezera sa dobrim ili visokim ekološkim stanjem

ed4.png

Glavne onečišćujuće tvari prisutne u površinskim vodama su živa, ostaci pesticida, kao i tvari koje ispuštaju tvornice za preradu otpadnih voda i otpada. Europska agencija za okoliš uočava međutim izvjesne pomake kada je riječ o izoliranju onečišćujućih tvari, što "ukazuje na to države članice napreduju u identificiranju izvora onečišćenja".

Kada su u pitanju podzemna vodna tijela, kvaliteta vode je u prosjeku znatno viša (74 posto ima zadovoljavajuće kemijsko stanje). Glavni izvor onečišćenja podzemnih voda su nitrati i pesticidi koji se koriste u poljoprivredi, kao i otpadne vode koje se ne odvode u kanalizaciju i napušteni industrijski kompleksi.

Gdje se nalaze najmanje zagađene podzemne vode u Europi
Poredak zemalja prema postotku podzemnih voda koje imaju zadovoljavajuće kemijsko stanje

edj1w3.png

Glavni faktori koji negativno utječu na ekološko stanje rijeka i ostalih površinskih vodnih tijela su, prema važnosti: morfološke promjene rijeka i jezera (40 posto), onečišćenje tvarima koje se koriste u poljoprivredi i kiselim kišama (38 posto), točkasti izvori onečišćenja (18 posto) i ekstrakcija (7 posto).

Izvješće Europske agencije za okoliš se temelji na mjerenjima izvedenim u razdoblju 2015-2018. na ukupno 111.000 površinskih vodnih tijela (od kojih 80 posto čine rijeke, 16 posto jezera, a 4 posto prijelazne i priobalne vode) i 14.400 podzemnih vodnih tijela.

edjn_logo_copy92543.png
Članak je objavljen u suradnji s Europskom mrežom za data novinarstvo.
Ključne riječi: europa, voda, zaštita okoliša, EDJN
<
Vezane vijesti