Foto: M.K.Foto: M.K.Analizom prijava građana na Zelene telefone Hrvatske, ustanovljeno je kako je i u 2016. godini otpad i dalje prioritetni problem u okolišu. Od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36 posto je unutar kategorije otpad. Aktivisti Zelenog telefona Zelene Akcije smatraju da je sustavno zanemarivanje odvajanja i recikliranja u Zagrebu rezultiralo odlaganjem više od 90 posto komunalnog otpada na Jakuševcu.

U urbanim sredinama prijave se uglavnom odnose na lošu infrastrukturu za odvajanje otpada (premali broj spremnika, premali broj spremnika za odvajanje i slično) i mogućnost aktivnog sudjelovanja građana u procesu recikliranja otpada (upiti o pravilnom zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, upiti vezani za rad reciklažnih dvorišta i slično).U nekoliko županija aktivisti Zelenih telefona zaprimili su prijave vezanih za zahvate na rijekama - izgradnju malih hidroelektrana pri čemu se nisu poštovali propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša

Aktivisti Zelenog telefona Zelene Akcije, koji pokriva i područje Grada Zagreba, smatraju da je takvo sustavno zanemarivanje odvajanja i recikliranja rezultiralo odlaganjem više od 90 posto komunalnog otpada na Jakuševcu. Na rubovima gradova i u ruralnim sredinama prijave se odnose na lokacije ilegalnih odlagališta otpada.

Unutar kategorije zelenilo zaprimljeno je 346 prijava što je 13,51 posto u odnosu na ukupan broj prijava. Građane uznemirava netransparentno gospodarenje javnim zelenim površinama, uništavanje zelenih površina, ambrozija ma privatnim površinama tokom ljetnih mjeseci.

Mnoštvo je problema prijavljeno i unutar kategorije voda - sistem javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava u malim naseljima diljem Hrvatske ne postoji. Problem nastaje kada pojedinci nepropisno ispuštaju otpadne i fekalne vode izravno u okoliš i uzrokuju razna onečišćenja.

U nekoliko županija aktivisti Zelenih telefona zaprimili su prijave vezanih za zahvate na rijekama -  izgradnju malih hidroelektrana pri čemu se nisu poštovali propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša.

Unutar kategorije gradnja zaprimijeno je 195 prijava, a najveći broj prijava unutar ove kategorije odnosi se na bespravnu gradnju. Ona je gorući problem u "priobalnim područjima" gdje se vrši neplansko nasipavanje mora, betonizacija pomorskog dobra, itd. 

Više od 60 posto prijava građana je uspješno riješeno.

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

capture.jpg
<
Vezane vijesti