Foto: Buzet.hrFoto: Buzet.hrRok za javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta trebao je biti minimalno 30 dana, a ne 15, a javna rasprava trebala je uključiti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, upozorava Zelena Istra.

Samo 15 dana, od 17. do 31. ožujka 2015. trajala je javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Buzeta. Zbog obaveza koje proizlaze iz propisa koji reguliraju prava javnosti na uključivanje, rok za javnu raspravu trebao je biti minimalno 30 dana, a javna rasprava trebala je uključiti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Budući da postupak strateške procjene utjecaja na okoliš nije proveden, donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Buzeta u suprotnosti je s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, upozorava Zelena Istra u priopćenju koje prenosimo u cijelosti:

Nije prvi puta u Istri da neodgovorne uprave pokušavaju izbjeći stratešku procjenu utjecaja na okoliš - vrlo korisni i jedini instrument za usklađivanje razvoja nekog područja sa zaštitom okoliša i zdravljem ljudi. Jedino odgovorna prostorna politika odnosno uređenje može doprinijeti napretku cijele zajednice, dok loše i nezakonito upravljanje prostorom može proizvesti pogubne rezultate koji su često nepopravljivi. Smisao planiranja i jest u tome da se odredi smjer razvoja neke zajednice, usklađujući mnoge interese koji se žele realizirati u nekom prostoru, temeljeći odluke na očuvanju okoliša, prirode i zdravlju građana. Upravo tome služi strateška procjena utjecaja na okoliš. Održivosti i napretku doprinosi i transparentni proces, koji u postupku odlučivanja isključuje svaku sumnju u korupciju i pogodovanje. Prijedlogom izmjena i dopuna PPUG Buzeta nastavlja se s praksom subjektivnog planiranja, unoseći neke namjene površina isključivo na temelju zahtjeva investitora, bez poznavanja ili brige o mogućim posljedicama ili svijesti o načinu postizanja održivog razvoja.

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Buzeta u suprotnosti je i s odredbama Prostornog plana Istarske županije u dijelu kojim se omogućava obrada otpada.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša, za prostorni plan grada radi se strateška procjena utjecaja na okoliš, ako su zadovoljeni kriteriji iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. S obzirom da se Plan izrađuje radi korekcije građevinskih područja naselja, preispitivanja prostornih mogućnosti za gradnju pogona za obnovljive izvore energije, razmatranja i eventualno korigiranja utvrđenih građevinskih područja ostalih namjena poput gospodarske, ugostiteljsko-turističke, komunalno-servisne, korigiranja infrastrukturnih rješenja te površina za eksploataciju mineralnih sirovina, sasvim je jasno da su kriteriji iz Priloga II Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš zadovoljeni te da je taj postupak trebalo provesti (prema čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša NN 78/2015). Stoga je postupak izmjena i dopuna PPUG Buzeta potrebno obustaviti odnosno uskladiti sa Zakonom o zaštiti okoliša provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Buzeta u suprotnosti je i s odredbama Prostornog plana Istarske županije u dijelu kojim se omogućava obrada otpada, posebnih kategorija otpada te djelatnosti oporabe otpada i druge obrade otpada u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske, proizvodne i obrtničke djelatnosti.

Prema važećem Prostornom planu Istarske županije, u Buzetu nisu planirane građevine za obradu otpada. Člankom 119. Prostornog plana Istarske županije omogućeno je da općine i gradovi same određuju lokacije isključivo za  reciklažna dvorišta i transfer stanice. Prema čl. 86.(4) Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Buzeta, smještaj reciklažnih dvorišta, građevina za skladištenje i obradu proizvodnog otpada i posebnih kategorija otpada te djelatnosti oporabe otpada i druge obrade otpada prije oporabe je dozvoljeno unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene (I1, I2), pri čemu se takve djelatnosti koje obuhvaćaju postupanje s opasnim otpadom mogu tamo smjestiti samo ako se to omogući urbanističkim planom uređenja. Takva odredba u suprotnosti je s Prostornim planom istarske županije.

Trenutno važeći Prostorni plan uređenja grada Buzeta, izvan gore navedenih lokacija, pa tako ni u zonama gospodarsko-proizvodne namjene Mala Huba 1, Mala Huba 2, Irsa i Mažinjica  ne omogućava građenje građevina za postupanje s otpadom, u koje spada i kompostana protiv koje je prosvjedovala lokalna javnost i koja je, unatoč kršenju odredbi PPU grada Buzeta, dobila dozvolu. Lokacijsku i građevinsku dozvolu za kompostanu u gospodarskoj zoni Mala Huba 2, koju je kompostana nekako ipak dobila, ovim se izmjenama prostornog plana želi legalizirati – što opet predstavlja kršenje odredbi Prostornog plana Istarske županije.

Činjenica da je za izrađivača PPUG Buzeta odabrana tvrtka Geoprojekt d.d., koja je ujedno vlasnica kamenoloma tehničko-građevno kamena Praščari na području Grada, povećava rizik prevage privatnog interesa nad javnim.

Nažalost, prilikom planiranja i izdavanja suglasnosti za kompostanu u gospodarskoj zoni Mala Huba 2 nisu poštovani propisi i izazvan je sukob s građanima zbog pogodovanja jednom investitoru. Ta se greška može ispraviti ovim Izmjenama i dopunama PPUG Buzeta, usklađujući njegove odredbe sa Zakonom o zaštiti okoliša i Prostornim planom Istarske županije – te izraženom voljom građana i poduzetnika Buzeta koji su tijekom javnog izlaganja predali svoje primjedbe. Ukoliko se zanemare primjedbe svih gospodarstvenika koji posluju u gospodarskim zonama mala Huba, Irsa i Mažinjica koji zapošljavaju oko 400 radnika, protiv omogućavanja obrade otpada u izdvojenim građevinskim zonama, u pitanje se dovodi na još očitiji način integritet načina planiranja buzetske gradske uprave, ali se i stvara osnova za pokretanje spora na sudu.

Činjenica da je za izrađivača PPUG Buzeta odabrana tvrtka Geoprojekt d.d., koja je ujedno vlasnica kamenoloma tehničko-građevno kamena Praščari na području Grada (jedan od ciljeva izmjena PPUG Buzeta je i "korigiranje površina za eksploataciju mineralnih sirovina"), povećava rizik prevage privatnog interesa nad javnim, naročito kada iz tekstualnog i grafičkog dijela plana nije moguće razaznati širi li se navedeni kamenolom i u kojoj mjeri, je li produljena koncesija za eksploataciju mineralne sirovine koja je istekla u svibnju 2015. itd.

Cjeloviti tekst primjedbi Zelene Istre na Prijedlog izmjena i dopuna PPUG Buzeta potražite ovdje.

Ključne riječi: Zelena Istra, javni prostor, Buzet
<
Vezane vijesti