Pretraga: autor "Ante Lešaja" stranica 1 od 1

glaskoncila.jpg

Intenzivna halabuka o fra Bernardinu Sokolu

Da proživljavamo historijsku etapu snažne antikomunističke histerije – o tome nema spora. A u toj antikomunističkoj histeriji naročito je snažna klerikalna, u nas katolička komponenta. Ona nije novum, već je konstanta već dugo vremena, s intenzitetom i obilježjima što se prilagođavaju historijskim okolnostima.

Foto: arhiva

U spomen na Otakara Tureka

Vijest da je umro Otakar Turek (1927-2018), jedan od posljednjih iz plejade nadarenih, odvažnih, misaono smjelih pokretača promjena ekonomskog uređenja u Čehoslovačkoj 1960-ih/1970-ih godina, mora rastužiti i potresti svakoga tko ga je poznavao – njegovu ličnost i njegova misaona nastojanja, formulirana u knjigama, člancima, internim elaboratima, u vremenu dužem od šezdeset godina. A u tome je osobito značajno da je od 1957. godine do sloma "praškog proljeća" bio sekretarom Komisije za privrednu reformu (poznatiju po imenu čelnog čovjeka – tzv. "Šikova reforma").

Korčulanske internetske bakanalije

Prof. dr. Ante Lešaja, sudionik skupa posvećenog djelovanju Praxisa i Korčulanske ljetne škole koji je u listopadu prošle godine bio održan u Korčuli, komentira recepciju tog skupa od strane lokalnih internet portala. Karakterizirala ih je apriorna osuda, negiranje i, štoviše, izrugivanje, te poziv na nasilje.

Socijalistička ekonomika - diskusije u '30. i '60.

Diskusije o socijalizmu iz tridesetih godina bile su visoko ocjenjene i respektirane u međunarodnoj ekonomskoj javnosti, pa je stoga bila stvar profesionalne čestitosti i solidnosti da "popravljači" socijalizma iz šezdesetih godina bilo od njih polaze, ili ih podvrgnu kritici.

Quo vadis, homo sapiens?

Milijuni ljudi su na našim trgovima novembra 1989. odzvonili kraj za njih neprihvatljivog režima. Kraj gušenja nade o slobodi, što ju je donijelo Praško proljeće. Iskazali su tada prije svega svoju volju za slobodom. Golema većina njih nije ju, međutim, povezivala s kapitalizmom.

Slobodno tržište i državna intervencija

Liberalni ekonomisti su uvjereni da je tržišni sistem, zasnovan na slobodi poduzetništva, sam po sebi najefikasniji, najsnažniji izvor rasta društvenog blagostanja. Bilo kakvi autoritarni zahvati u njegov tok smanjuju efektivnost njegova funkcioniranja. Čini se da historija jednoznačno potvrđuje to uvjerenje.